Rav Amram Gaon: In his own words

מקורות לשיטות קשירת תכלת

רב עמרם גאון

מואיז נבון
עמותת פתיל תכלת

…וכך היה גודל לאחר קשר התחתון חוליה אחת של לבן ועליה של תכלת וחוליה של לבן ועליה חוליה של תכלת ועליה חוליה של לבן ועליה של תכלת ועליה של לבן וקושר קשר העליון וזה הוא לא יפחות משבע ואם רצה להוסיף עד י”ג מוסיף כסדר הזה..
(גאוניקה עמ’ 331)