R. Schachter of YU: In his own words

מקורות לשיטות קשירת תכלת

רב הרשל (צבי) שכטר

איתן נבון (Eitan Navon)
עמותת פתיל תכלת

…אך בזמן דאיכא תכלת, שאז צריכים לדקדק היטב בכריכות, אשר זהו הדין של פתיל הנזכר בקרא, אז מסתמא צריכים לנהוג כדעת רוב הראשונים לעשות לכה”פ ז’ חוליות, ולעשות בין כל חוליא וחוליא קשר גמור של קשר ע”ג קשר, (כמנהגנו בזה”ז, דמ”ט נשנה את זה), ובכל חוליא יהי’ מינימום של ג’ כריכות (וכמבואר שם בגמ’ לעיל – וכמה שיעור חוליא, כדי שיכרוך וישנה וישלש.) ובודאי אם יעשה ז’ חוליות, ובכל אחת ז’ כריכות, יצא בזה לכו”ע, אך הרבה פעמים אין החוטים די-ארוכים לעשות מ”ט כריכות יחד עם ט”ז קשרים (כלומר, ח’ פעמים קשר ע”ג קשר, וכנ”ל), ולכתחילה מן הנכון שיהא חלק הכריכות כשליש מאורך החוטים, וחלק הענף שני שלישים. אכן אם יעשה לכה”פ החוליא הראשונה עם ז’ כריכות, ושאר החוליות עם ג’ כריכות, ירויח בזה במקצת, דמעיקר הדין סגי בחוליא אחת לעיכובא, והוספת ד’ הכריכות הנוספות שבחוליא הראשונה לא יגרום למעט כ”כ את אורך החוטים.
(גנות אגוז)