שיטת הרב שכטר

הגמרא קובעת כי חוליה מורכבת משלושה פיתולים. בהמשך נכתב “לא יפחת מ -7 ולא יוסיף על 13.” לא ברור אם הצהרה זו מתייחסת למספר החוליות, או אם היא מתנגשת עם הקביעה הקודמת – כלומר שחוליה צריכה להיות בין 7 ל – 13 פיתולים במקום 3. הרב שכטר נוקט בעמדה המחמירה כדי להכיל את שתי האפשרויות, 7 חוליות, עם 7 פיתולים כל אחד

רב הרשל שכטר – גנות אגוז

…אך בזמן דאיכא תכלת, שאז צריכים לדקדק היטב בכריכות, אשר זהו הדין של פתיל הנזכר בקרא, אז מסתמא צריכים לנהוג כדעת רוב הראשונים לעשות לכה”פ ז’ חוליות, ולעשות בין כל חוליא וחוליא קשר גמור של קשר ע”ג קשר, (כמנהגנו בזה”ז, דמ”ט נשנה את זה), ובכל חוליא יהי’ מינימום של ג’ כריכות (וכמבואר שם בגמ’ לעיל – וכמה שיעור חוליא, כדי שיכרוך וישנה וישלש.) ובודאי אם יעשה ז’ חוליות, ובכל אחת ז’ כריכות, יצא בזה לכו”ע, אך הרבה פעמים אין החוטים די-ארוכים לעשות מ”ט כריכות יחד עם ט”ז קשרים (כלומר, ח’ פעמים קשר ע”ג קשר, וכנ”ל), ולכתחילה מן הנכון שיהא חלק הכריכות כשליש מאורך החוטים, וחלק הענף שני שלישים. אכן אם יעשה לכה”פ החוליא  הראשונה עם ז’ כריכות, ושאר החוליות עם ג’ כריכות, ירויח בזה במקצת, דמעיקר הדין סגי בחוליא אחת לעיכובא, והוספת ד’ הכריכות הנוספות שבחוליא הראשונה לא יגרום למעט כ”כ את אורך החוטים

הערות:

קשר יחיד” נוצר על ידי לקיחת ארבעת הפתילים מצד אחד של הבגד ואת ארבעת הפתילים המנוגדים מהצד השני של הבגד וקשירת קשר פשוט”
החוליה הראשונה נוצרת על ידי לקיחת פתיל לבן אחד מכלל שמונה הגדילים וכריכתו סביב שבעת הגדילים הנותרים שלוש פעמים; ואז לקחת פתיל תכלת אחד מכלל שמונה הגדילים ולעטוף אותו סביב שבעת הפתילים הנותרים ארבע פעמים. גדילי “כריכה” אלה נקראים “שמשים”, ובשל העובדה שיש כל כך הרבה כריכות של תכלת (47 בסך הכל), פתיל תכלת שני ארוך מסופק כשמש נוסף. לפיכך יש להשתמש בשמש תכלת אחד לארבעת החוליות הראשונות ובשמש התכלת השני לשלושת החוליות האחרונות
 חוליה של תכלת מיוצרת על ידי לקיחת שמש תכלת ועטיפתו סביב שבעת הגדילים הנותרים שבע פעמים
החוליה האחרונה נוצרת על ידי לקיחת שמש תכלת וכריכתו סביב שבעת הגדילים הנותרים ארבע פעמים; ואז לוקחים את השמש הלבן ועוטפים אותו סביב שבעת הגדילים שנותרו שלוש פעמים
מוצגים כאן בסך הכל 7 חוליות; אפשר להגיע עד 13. עם זאת צריך לוודא שהקטע הכרוך והקשור הוא כשליש מהאורך הכולל של הפתילים התלויים (מקשר ראשון ועד קצה הפתילים
כאשר הקשר האחרון נקשר, הקפד להפריד את 4 הפתילים הלבנים לצד אחד, ואת 4 התכלת לצד השני